Uslovi i odredbe

Opšti uslovi korišćenja važe za sve usluge koje pruža "BeBeep" DOO sa zvaničnim sjedištem na Studentska bb, 81000, Podgorica, Crna Gora.

BeBeep je vlasnik i upravlja internet sajtom www.bebeep.me

1.1 Prihvatanje uslova

Ovi uslovi važe za sve vrste korišćenja Sajta. Korišćenjem Sajta, Član prihvata Uslove u cjelosti, čak i ako ne otvori Korisnički nalog.

Pristup Uslugama neće biti moguć ako se Uslovi ne prihvate u cjelini. Članovi nemaju pravo da prihvate samo dio Uslova. Svi Članovi prihvataju da se njihovi lični podaci obrađuju u skladu sa Politikom zaštite podataka o ličnosti.

Ugovor za pružanje usluga Dijeljenja prevoza je između Vozača i Putnika i BeBeep nije ugovorna strana ovih aranžmana odnosno ugovora između njih.

U slučaju da Član ne poštuje bilo koji od utvrđenih Uslova, BeBeep zadržava pravo da povuče Korisnički nalog tog Člana i da obustavi ili uskrati sve Usluge tom Klijentu bez prethodnog obavještenja.

Svrha ovih Uslova je da se stvore obavezujuća prava i obaveze između Članova.

1.2 Odgovornost BeBeep-a

Ni BeBeep ni Sajt ne pružaju transportne usluge. Sajt je komunikacijska platforma za Članove u cilju međusobnog dogovaranja. BeBeep nema nikakve veza sa Putovanjima, odredištima ili satnicama koje se ugovaraju. Dogovor o zajedničkom putovanju pravi se između Vozača i Putnika. BeBeep nije strana ni u jednom dogovoru ili transakciji između Članova, i BeBeep nije odgovorna ni za kakvu situaciju koja može da nastane u vezi sa rezervacijama između Članova. BeBeep ne postupa niti će postupati kao zastupnik nijednog Člana.

Bebeep.me ne odgovara za bilo kakve saobraćajne nezgode ili saobraćajne nesereće.

Bebeep.me ne odgovara za bilo kakve sporove ili incidentne situacije koje mogu nastati na relaciji vozač putnik kao i između vozača/putnika i trećih lica.

Svako kršenje ovih Uslova povlači za sobom trenutnu obustavu Korisničkog naloga Člana i tom Članu može da se onemogući dalji pristup svih Uslugama.

1.3 Izmjena Uslova, Sajta i Usluge

BeBeep zadržava pravo da u svakom trenutku izmijeni Uslove. Osim toga, BeBeep može u svakom trenutku da izmijeni ili dopuni Uslove koje pruža preko Sajta, funkcionalnost Sajta i/ili „izgled i doživljaj“ Sajta bez prethodnog obavještenja pri čemu ne preuzima odgovornost prema Članovima za posledice tih izmjena ili dopuna.

Sve izmjene Sajta, Usluga ili Uslova stupaju na snagu čim se objave na Sajtu.

Korišćenjem bilo koje Usluge ponuđene preko Sajta nakon objavljivanja izmijenjenih Uslova, Članovi automatski prihvataju sve izmijenjene Uslove. Izmjene važe za rezervacije koje su napravljene prije objavljivanja izmijenjenih Uslova.

Korišćenje usluga

2.1 Korisnički nalog i tačnost podataka

Da bi koristio Usluge, svaki Član mora da otvori Korisnički nalog i da pristane da sve lične podatke koje traži BeBeep. Od Članova se posebno zahtijeva da daju svoje lično ime, prezime, godine, zvanje, važeći broj telefona i adresu elektronske pošte tj. e-mail. Sajt mogu da koriste samo lica koja su u trenutku registracije starija od 18 godina.

Članovi su saglasni i prihvataju da svi podaci koje pruže BeBeep-u u trenutku otvaranja svog Korisničkog naloga i u svakom drugom trenutku budu vjerodostojni, potpuni i tačni u svakom pogledu. Članovi su takođe saglasni da svi podaci koje dostave BeBeep-u ili postave na Sajt u vezi sa bilo kojom Vožnjom, Vozilom ili Zajedničkim putovanjem budu vjerodostojni, tačni i potpuni.

BeBeep neće biti odgovoran u slučaju da je bilo koji podatak koji neki Član dostavi (uključujući, radi izbjegavanja svih nedoumica, bilo kog Člana) nepotpun, netačan, obmanjući ili lažan.

Osim ako nije drugačije dogovoreno sa BeBeep-om, Članovi imaju pravo samo na jedan Korisnički nalog. Niko ne može da otvara Korisnički nalog u ime druge osobe ili da bi se predstavio/la kao neka druga osoba.

Svako kršenje ovih Uslova povlači za sobom trenutnu obustavu Korisničkog naloga Člana i tom Članu može da se onemogući dalji pristup svim Uslugama.

2.2 Nekomercijalna djelatnost i status BeBeep-a

Sajt i Usluge strogo su ograničene na pružanje Usluge Vozačima i Putnicima za zajedničko putovanje u privatnom aranžmanu. Usluge ne mogu da se koriste za davanje i prihvatanje ponuda za zajedničko putovanje radi ostvarivanja dobiti ili u bilo kakvom komercijalnom ili profesionalnom kontekstu.

Vozači ne mogu da ostvaruju dobit ni od jednog Putovanja. Usluga i Učešće u troškovima mogu da se koriste samo za pokrivanje troškova koje Vozač snosi i ne mogu da se koriste da bi Vozač ostvario bilo kakvu dobit. Vozač nema pravo da ostvaruje dobit po osnovu iznosa Učešća u troškovima, vrste Putovanja koje Vozač nudi, učestalosti tih Putovanja ili broja Putnika koje prevozi. To važi za sve aktivnosti, aranžmane i Usluge rezervisane preko Sajta i za sve dodatne usluge ili aktivnosti koje mogu da dogovore Vozač i Putnik.

U skladu sa tim, BeBeep može privrijemeno ili trajno zatvoriti nalog bilo kog Člana koji koristi profesionalno (iznajmljivanje vozila sa vozačem, taksi, itd.), službeno ili uslužno vozilo imajući u vidu da bi Član tako ostvario zaradu putem usluga koje naša Platforma nudi. U slučaju sumnje, BeBeep može zatražiti od Vozača da dostavi primjerak svoje saobraćajne dozvole ili bilo kog drugog dokumenta koji dokazuje da Vozač ima pravo da nudi prevoz datim vozilom na našoj platformi i da time ne ostvaruje nikakvu zaradu.

Vozač ne smije da pruža dodatne usluge nijednom Putniku radi ostvarivanja dobiti ili zarade (kao što Putnik ne smije da prihvati ili traži bilo kakvu uslugu te vrste) uključujući, bez ograničenja, isporuku paketa, čekanje, dodatna zaustavljanja radi izlaska ili ulaska i skupljanje dodatnih putnika (osim Putnika).

Sva Putovanja, polazne tačke i odredišta moraju se unaprijed dogovoriti preko Sajta. Vozači ne smijeju da preuzimaju Putnike ni sa jedne lokacije koja nije prethodno dogovorena sa Putnikom preko Sajta.

Podsjećamo Članove da korišćenje Sajta u komercijalne ili profesionalne svrhe može da poništi Vozačevo osiguranje. Odgovornost BeBeep-a ograničena je u skladu sa ovim uslovima, a BeBeep naročito nije odgovoran ni za kakvo kršenje bilo kakvog sporazuma između Članova ili za kršenje ovih Uslova od strane nekog Člana, uključujući ako bilo koji Vozač (suprotno ovim uslovima) ponudi Usluge preko Sajta u profesionalnom ili komercijalnom aranžmanu (poništavajući time svoje osiguranje). Članovi moraju biti oprezni i moraju se osigurati da se usluge ne pružaju na komercijalnoj osnovi.

2.3 Vrste rezervacija i plaćanje

BeBeep nudi svojim Članovima uslugu rezervacije (u daljem tekstu: „Usluga rezervacije“), sa ciljem da se olakša rezervacija mjesta za sjedenje od strane Putnika. Međutim, u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, ništa u ovim Uslovima ne nameće nikakvu odgovornost BeBeep-u prema bilo kojim Članovima ukoliko dođe do bilo kog od tih rizika.

Usluga rezervacije je rezervisana za Vožnje opisane u nastavku (u daljem tekstu: „Kvalifikacione vožnje“), izraz koji obuhvata Dionicu, kada je to primjenjivo u skladu sa stavovima koji slijede):

Jednokratna vožnja za koju je napravljen poseban oglas na Internet sajtu i koja se sastoji od ad hoc putovanja koje se dešava samo jednom na određeni datum i u određeno vrijeme za datu polaznu i odredišnu tačku; i

Koja nije prekogranična.

Pružalac usluga zadržava pravo da ograniči broj i/ili klasu Članova koji ispunjavaju uslove za Uslugu rezervacije za bilo koju Kvalifikacionu vožnju.

Vozač daje detalje o njegovoj ili njenoj Kvalifikacionoj vožnji na Sajtu, navodeći datum i vrijeme za polaznu i odredišnu tačku, iznos Učešća u troškovima po mjestu za sjedenje i sve ostale relevantne uslove putovanja.

Putnik rezerviše jedno ili više mjesta za sjedenje u vozilu za tu Kvalifikacionu vožnju klikom na dugme „Rezerviši“ (u daljem tekstu: „Rezervacija“).

BeBeep će zatim poslati e-mail potvrdu svakom Vozaču i Putniku, kojom se potvrđuje Rezervacija (u daljem tekstu: „Potvrda rezervacije“). Kada je Potvrda rezervacije poslata, Rezervacija je završena i poseban obavezujući ugovor za deljenje prevoza koji se odnosi na Kvalifikacionu vožnju sačinjava se između Vozača i Putnika.

Imajući u vidu prirodu usluge i činjenicu da je ona besplatna, Članovi prihvataju da se Vozači i Putnici neće obraćati BeBeep-u ni za kakve vidove transakcija uključujući one u vezi sa otkazivanjem, izmjenama u poslednjem trenutku, nepojavljivanjem Vozača ili Putnika ili neplaćanjem Učešća u troškovima. Vozač je posebno odgovoran za naplatu učešća od Putnika u vrijeme Putovanja.

BeBeep neće kontaktirati nijednu stranu i neće preduzimati nikakve korake u vezi sa organizacijom rezervisanja. Uslugu organizuju Vozači i Putnici.

Molimo Vas da ne zaboravite da BeBeep zadržava pravo da izmijeni svaki aspekat Sajta ili svojih usluga što može da uključi dodavanje novih usluga (koje mogu da se naplaćuju) ili ukidanje nekih usluga.

Rezervacija je lična za Vozača i Putnika. Identitet Vozača i Putnika mora da bude isti kao i identitet koji je svako od njih dao BeBeep-u. Član ima pravo da otkaže Vožnju ako identitet Vozača ili Putnika nije isti kao i identitet koji je dat na Sajtu.

Vozač se obavezuje prema BeBeep-u i Putniku(putnicima) da obavi Vožnju za koju je on ili ona oglasio na Sajtu te da će podijeliti sa njima na dogovoreni datum, vrijeme i mjesto. Vozač se takođe obavezuje prema BeBeep-u i Putniku(cima) da osigura da njegovo ili njeno Vozilo ima kapacitet mjesta za sjedenje koji je oglašen i za koji su izvršene Rezervacije.

2.4 Obaveze Vozača i Putnika

Obaveze Putnika

Putnik je saglasan sa sledećim:

Putnik će doći u dogovoreno vrijeme i na dogovoreno mjesto u skladu sa dogovorom sa Vozačem;

Putnik će odmah obavijestiti Vozača ili BeBeep ako mora da otkaže Putovanje;

Putnik će u svakom trenutku poštovati Povelju lijepog ponašanja i pridržavati se svih pravila na putevima i zakona zemalja u kojima vozi, i voziti bezbedno.

Putnik je saglasan da plati Vozaču Učešće u troškoima.

Ako Putnik ili Vozač ne poštuje bilo koji od ovih uslova ili bilo koji drugi Uslov, BeBeep zadržava pravo da sačuva informaciju u vezi sa kršenjem te obaveze, da je objavi ili otkrije na online profilu Člana i da obustavi ili ukine pristup Sajtu tom Članu.

Obaveze Vozača

Vozač je saglasan sa sledećim:

Vozač će se pojaviti u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu sa navedenim vozilom;

Vozač će odmah obavijestiti sve Putnike o svim izmjenama u Putovanju. Ako su jedan ili više Putnika napravili rezervacije, a Vozač odluči da izmijeni Putovanje na bilo koji način, Vozač se obavezuje da kontaktira sve Putnike koji su izvršili rezervacije u vezi sa tim Putovanjem da bi dobio saglasnost svih Putnika u vezi sa izmjenom. Ako neki Putnik odbije da se saglasi sa izmjenom, ima pravo na refundiranje punog iznosa i bez obaveze plaćanja ikakve naknade Vozaču;

Vozač mora da sačeka Putnika na polaznom mjestu najmanje 30 minuta nakon dogovorenog vremena (međutim, od Putnika se očekuje da bude tačan).

2.5 Osiguranje

Vozač je saglasan i obavezuje se da izvadi i održava osiguranje za pokriće Putovanja i svaku vožnju ponuđenu ili rezervisanu preko Sajta (uključujući, radi izbjegavanja svih nedoumica, osiguranje za pokriće svih međunarodnih i prekomorskih djelova Putovanja). Vozač je saglasan da na zahtev Putnika pruži dokaz o punovažnosti svoje polise osiguranja prije Putovanja. Vozač se takođe obavezuje da posjeduje važeću vozačku dozvolu i da bude vlasnik vozila ili da ima pravo da koristi vozilo kao i da vozilo ima važeću potvrdu o tehničkoj ispravnosti, a Putnik ima pravo da traži dokaz o osiguranju Vozača, saobraćajnu dozvolu, vozačku dozvolu i potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila bilo kada nakon završetka Putovanja.

Prema saznanjima BeBeep-a, većina osiguravača stoji na stanovištu da se Putnik koji učestvuje samo u putnim troškovima tretira kao da putuje besplatno, te je putnik prema tome treće lice koje je pokriveno obaveznim osiguranjem od odgovornosti prema trećim licima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Međutim, BeBeep ne daje nikakve garancije ili jemstvo u vezi sa tim i stoga je odgovornost Vozača da provjeri da njegovo osiguranje obezbeđuje odgovarajuće pokriće.

Svaki Vozač i Putnik snosi odgovornost u pogledu dobijanja potvrde da Vozač ima važeće osiguranje. Vozač mora da potvrdi da mu njegova polisa omogućava da prevozi putnike i da pokriva sve Putnike i sve nezgode ili nesreće do kojih može doći u toku Putovanja.

Vozač i Putnik svjesni su da standardne nekomercijalne polise osiguranja mogu da odbiju da pokriju gubitak ili štetu nastalu u slučaju da je Vozač ostvario ili pokušao da ostvari neku dobit.

Vozač ne smije da uzima novac od Putnika osim za Učešće u troškovima i Vozač ni u kom slučaju ne smije da ostvaruje dobit.

Prema tome, Vozač se obavezuje da obračuna svoje troškove (gorivo, putarina, održavanje, popravke, potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila, amortizacija i osiguranje vozila) i garantuje da mu ukupan iznos Učešća u troškovima koji traži od svojih Putnika ne donosi nikakvu dobit.

Ako Vozač ostvari dobit ili ako osiguravač ne prizna ili odbaci da prihvati bilo koje potraživanje nastalo u toku Putovanja iz bilo kojeg drugog razloga, za finansijske posledice, gubitke i štetu koja nastane biće odgovoran Vozač a BeBeep ni u kom slučaju neće biti odgovoran prema Vozaču ili Putniku.

BeBeep zadržava pravo da odmah obustavi korisnički nalog, kao i prikazan novac, i da o svakoj profesionalnoj aktivnosti obavijesti nadležne organe.

2.6 Rešavanje sporova između Članova

BeBeep obezbijediće svojim Članovima online uslugu za rešavanje sporova. Ova usluga nije obavezujuća. BeBeep nema nikakvu obavezu da pokuša da riješi sporove. BeBeep nudi ovu uslugu po svom isključivom nahođenju i može u svakom trenutku da je povuče.

Ako se neki spor ne riješi, BeBeep zadržava pravo da zadrži bilo koji iznos koji je Putnik platio sve dok se ne postigne prijateljski sporazum između Putnika i Vozača ili dok se ne donese konačna sudska odluka.

2.7 Potvrda telefonskog broja

Radi izgradnje i povećanja povjerenja, sprečavanja pojave grešaka u kucanju i pogrešnih brojeva, svaki Član može da izvrši potvrdu broja svog mobilnog telefona tako što će poslati BeBeep-u broj svog mobilnog telefona posle čega će dobiti SMS sa šifrom od 4 cifre koja može da se potvrdi na Sajtu.

Usluga je besplatna, osim mogućeg troška koji snosi operator mobilne telefonije Člana za prijem SMS.

2.8 Međunarodna Putovanja i međunarodne rezervacije

Preko Sajta mogu se napraviti i rezervacije za međunarodna Putovanja. Međunarodno putovanje znači svako Putovanje koje uključuje putovanje izvan granica matične države. Ako se napravi rezervacija za Međunarodno putovanje, Vozač mora da obezbijedi da njegovo osiguranje pokriva putovanje izvan granica matične države. Osim toga, Vozač mora da obezbijedi da njegovo vozilo bude u saglasnosti sa svim relevantnim propisima i ogrančenjima koja važe u stranoj zemlji.

2.9 Poruke između Članova

BeBeep može da pregleda, skenira i moderira poruke koje Članovi razmenjuju jedan sa drugim preko Sajta, naročito u cilju sprečavanja prevare, u svrhu podrške članovima, izvršenja ugovora zaključenih sa članovima BeBeep-a (kao što su Uslovi) i osiguravanja poštovanja važećeg zakona. Na primjer, kako bi se spriječilo zaobilaženje njegove usluge rezervacije, BeBeep može da skenira i analizira poruke poslate preko platforme, kako bi provjerio da one ne obuhvataju nikakve kontakt detalje ili reference za drugi internet sajt.

Korišćenjem Sajta i prihvatanjem Uslova, Član je saglasan da BeBeep po sopstvenom nahođenju može da pregleda, analizira i moderira poruke koje se razmenjuju preko Sajta.

Član se obavezuje da šalje poruke samo u vezi sa rezervacijom deljenja vozila i u skladu sa svrhom ovog Sajta. Član se obavezuje da se uzdrži od korišćenja poruka za privatnu ili povjerljivu komunikaciju.

BeBeep zadržava pravo da filtrira ili briše poruke i obustavi ili poništi Korisnički nalog Člana i pristup Člana Sajtu, ako se tokom moderacije poruka poslatih od strane Člana utvrdi da on/ona ne poštuje Uslove i/ili važeći zakon.

3. Odgovornost

BeBeep nije strana ni u jednom dogovoru između Vozača i Putnika i nije odgovorna ni prema kojoj strani osim ako gubitak ili šteta ne nastane zbog nemaraBeBeep-a.

BeBeep neće biti odgovoran ni za kakav gubitak ili štetu koja nastane kao rezultat:

bilo kakve netačne ili nepotpune informacije koju dostavi Član;

otkazivanja Putovanja od strane Vozača ili Putnika;

neplaćanja Učešća u troškovima (za besplatnu usluge bez rezervacije);

bilo kakve prevare, lažnog predstavljanja ili kršenja dužnosti ili kršenja bilo kojeg od ovih Uslova od strane Vozača ili Putnika prije, za vrijeme ili posle Putovanja.

BeBeep neće biti odgovoran ni prema jednom članu ni za kakav poslovni, finansijski ili ekonomski gubitak niti za bilo kakav naknadni ili posredni gubitak kao što je gubitak reputacije, gubitak posla, gubitak dobiti, gubitak očekivane uštede ili gubitak prilike, nastao kao rezultat usluga koje pruža BeBeep (bilo da je pretrpljen ili napravljen kao rezultat nemara ili bilo čega drugog od strane BeBeep-a) osim u slučaju prevare, namjernog prikrivanja ili krađe.

Ništa u ovom Ugovoru ne ograničava niti isključuje odgovornost BeBeep-a za smrt ili materijalnu i nematerijalnu štetu nastalu zbog nemara BeBeep-a. S obzirom na to da je Vozač obavezan da poseduje važeće osiguranje radi pokrića Putovanja i da se usluga BeBeep-a ograničava samo na pružanje mogućnosti kontakta tj. povezivanje Vozača i Putnika i ne može da nazire nijedno Putovanje, Članovi prihvataju da su prethodno navedena ograničenja odgovornosti BeBeep-a razumna.

4. Opšti uslovi

4.1 Obustavljanje ili ukidanje pristupa Sajtu

U slučaju da Član ne poštuje Uslove, u cjelosti ili samo neke djelove, Član potvrđuje i prihvata da BeBeep može bilo kada, bez prethodnog obavještenja, da prekine ili obustavi, privremeno ili trajno, sve usluge ili jedan dio usluga ili Vaš pristup Sajtu (uključujući i Korisničke naloge).

4.2 Intelektualna svojina

Format i sadržaj ovog Sajta zaštićen je autorskim pravom i BeBeep zadržava sva prava u vezi sa svojim autorskim pravima bilo da su u našem vlasništvu ili licencirana.

Zadržana su sva prava u vezi sa svim registrovanim i neregistrovanim robnim žigovima (bilo da su u vlasništvu BeBeep-a ili licencirana).

Ovaj internet sajt ili bilo koji njegov dio ne može da se reprodukovati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati, posećivati ili na bilo koji drugi način eksploatisati ni u kakve komercijalne svrhe bez izričite pismene saglasnosti BeBeep-a. Nijedna strana nema pravo da sistematski izdvaja i/ili ponovo koristi djelove sadržaja Sajta bez izričite pismene saglasnosti BeBeep-a. Strogo je zabranjeno naročito korišćenje rudarenja podataka, robota, ili sličnih alata za prikupljanje ili izdvajanje podataka kako biste izdvojili (odjednom ili iz više puta) bilo koje značajne djelove ovog Sajta.

4.3 Saržaj Sajta koji postavljaju Članovi

Postavljanjem sadržaja na ovaj sajt, korisnici izričito licenciraju BeBeep da postavi sadržaj i da ga koristi za bilo koje druge poslovne svrhe naše kompanije.

Korisnici ovog Sajta izričito se obavezuju da ne objavljuju nikakve klevetničke, obmanjujuće ili uvredljive sadržaje niti sadržaje koji krše bilo koja prava intelektualne svojine drugih lica (npr. autorska prava). Svi takvi sadržaji u suprotnosti su sa politkom BeBeep-a i BeBeep ne prihvata odgovornost u vezi sa takvim sadržajima. Korisnik koji postavi takav sadržaj biće lično odgovoran za bilo kakvu štetu ili druge obaveze koje nastanu po osnovu toga i oslobađa BeBeep svake odgovornosti koja može da nastane kao rezultat tog sadržaja. Međutim, čim BeBeep primijeti bilo koji takav sadržaj, učiniće sve da se on ukloni sa Sajta u najkraćem mogućem roku.

4.4 Partnerski sajtovi

BeBeep zadržava pravo da reprodukuje bilo koju informaciju koja se pojavljuje na Sajtu ili na partnerskim sajtovima.

To naročito važi za oglase objavljene na jednom od sajtova koje BeBeep održava samostalno ili s nekim, koji se mogu reprodukovati na drugim sajtovima koje održavaju BeBeep, samostalno ili s nekim, ili treća lica.

5. Mjerodavni zakon i nadležnost

Ove uslove regulišu zakoni Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Svi sporovi koji nastanu u vezi sa ovim Uslovima u nadležnosti su nadležnih sudova.